BESTELLEN

Algemene Voorwaarden
1. Overeenkomst
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website Elaviv Night Shop accepteert u het aanbod van ons, welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met Elaviv Night Shop. Elaviv Night Shop zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook ingediend worden via onze contact formulier. De contactgegevens van de Elaviv Night Shop vindt u terug in onze webwinkel.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Elaviv Night Shop persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 Elaviv Night Shop zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.
2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling gelden bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op Elaviv Night Shop.
2.3 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/ of ingrediënten.
2.4 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.
2.5 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
3. Promotionele acties
3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Elaviv Night Shop  achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 Elaviv Night Shop is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.
4. Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op Elaviv Night Shop. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger.
5. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van)  Elaviv Night Shop en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Elaviv Night Shop en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website  Elaviv Night Shop en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Elaviv Night Shop en aan haar leveranciers.
6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van Elaviv Night Shop wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van Elaviv Night Shop  voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
6.3 De aansprakelijkheid van Elaviv Night Shop voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Elaviv Night Shop.
7. Klachtenprocedure
7.1 Eventuele klachten over een Bestelling of de aflevering daarvan dient de klant in eerste instantie rechtstreeks via onze contact formulier te worden geplaatst of via het email-adres zoals het aangegeven e-mailadres op onze website. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de klant en streven ernaar de ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen. 
8. Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen Elaviv Night Shop en u worden beheerst door Nederlands recht.

Powered By Drukkerij Dizayn